b_pigeon01.gif    ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วย Desktop Author เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง23101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จนถึงการนำผลงานที่สร้างไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    dia_pink.gif  ขอขอบคุณเจ้าของแหล่งข้อมูลอ้างอิง เจ้าของรูปภาพ เนื้อหาบางส่วนที่ได้นำมาประกอบในการสร้างเว็บไซต์นี้ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนในการให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการจัดทำเว็บไซต์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.-

 

                                                                        อาทิตยา  ชำนาญจุ้ย