b_pigeon01.gif   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
i_ladybird_1.gifมาตรฐานการเรียนรู้
        ง  3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

i_ladybird_1.gifตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ (ง 3.1  ม3/3 ม3/4)

     1.  บอกแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 ได้
    2.  บอกจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ได้
     3.
  บอกเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ได้
     4.  อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้
     5.  บอกประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้
    6.  อธิบายวิธีการติดตั้ง ของโปรแกรม Desktop Author ได้
    7.
  บอกวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author ได้
    8.
  บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Desktop Author ได้
    9.
  บอกวิธีการใช้งาน Tools และแถบเครื่องมือได้
    10
.  ปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้
    11.  สามารถบอกวิธีแบ่งหน้ากระดาษ ได้
    12.
  ปฏิบัติการเพิ่ม ลบ ย้าย แทรกและไปยังหน้าหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง
    13
.  ปฏิบัติการพิมพ์ข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้
    14.
  ปฏิบัติการใส่เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้
    15.  สามารถบอกวิธีการใส่รูปภาพ และปฎิบัติการใส่รูปภาพได้อย่างถูกต้อง
    1
6.  สามารถบอกประเภทของไฟล์มัลติมีเดีย (Multimedia) ได้
    17.
  ปฏิบัติการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย (Multimedia)  ได้อย่างถูกต้อง
    18.
  สามารถกำหนดการทำงานของปุ่มมาตรฐาน ได้
    19.
  สามารถปฏิบัติการสร้างปุ่มเพิ่มเติมได้
    20.
  สามารถสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังหน้าหนังสือที่ระบุ เว็บไซต์ อีเมล์ และแฟ้มเอกสาร ได้อย่างถูกต้อง
    21
.  ปฏิบัติการสร้างปกหน้า ปกหลังและบอกส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าปกหนังสือ ได้
    22
.  ปฏิบัติการสร้างไฟล์ Auto Run CD
ได้
    23.
  ปฏิบัติการเขียนแผ่น CD ได้
    24
.  อธิบายวิธีการนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
    25
.  ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานได้

i_ladybird_1.gifคุณภาพของนักเรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

            เข้าใจเข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

           เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจำลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

           เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา หรือการทำโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

          เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทำ คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ

  i_ladybird_1.gifคำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้หลักการทำโครงงาน เพื่อการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน  โดยใช้หลักการพื้นฐาน ตามแนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปรการลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรมคำสั่งแสดงผล การรับข้อมูลและสามารถเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ เขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์แฟลชได้  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน และอุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการนำเสนองาน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

          โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลับด้านบน  ไปหน้าเว็บไซต์