เนื้อหาที่นำมาใช้สร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author ได้นำมาจากหน่วยที่ 1 สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น  เรื่อง ดังนี้
                             เรื่องที่ 1  รู้จักกับ e-Book

            เรื่องที่ 2  สนุกกับ Desktop Author

            เรื่องที่ 3  กำหนดคุณสมบัติปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ

            เรื่องที่ 4  ฉลาดใส่ข้อความ รูปภาพ

            เรื่องที่ 5  เลิศล้ำมัลติมีเดีย

            เรื่องที่ 6  ปุ่มสารบัญ เชื่อมโยง

            เรื่องที่ 7  โปร่งใสปกหน้า ปกหลัง

            เรื่องที่ 8  ไฟล์ Auto Run CD
                   

      1.  ศึกษาการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากคู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author 
จำนวน 8 เล่ม ดังนี้

                            เล่มที่ 1 เรื่อง  รู้จักกับ e-Book
                            เล่มที่ 2
เรื่อง  สนุกกับ Desktop Author
                            เล่มที่ 3
เรื่อง  กำหนดคุณสมบัติปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ
                            เล่มที่ 4 เรื่อง  ฉลาดใส่ข้อความ รูปภาพ
                            เล่มที่ 5 เรื่อง
  เลิศล้ำมัลติมีเดีย
                            เล่มที่ 6 เรื่อง
  ปุ่มสารบัญ เชื่อมโยง
                            เล่มที่ 7 เรื่อง
  โปร่งใสปกหน้า ปกหลัง
                            เล่มที่ 8 เรื่อง
  ไฟล์ Auto Run CD
                            

     2.  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

     3.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ใช้ประกอบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งมีทั้งหมด 8 แผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 เรื่อง  รู้จักกับ e-Book                                  เวลา 4 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  สนุกกับ Desktop Author                      เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง กำหนดคุณสมบัติปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ    เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 เรื่อง ฉลาดใส่ข้อความ รูปภาพ                         เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 เรื่อง เลิศล้ำมัลติมีเดีย                                   เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 เรื่อง ปุ่มสารบัญ เชื่อมโยง                              เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 เรื่อง โปร่งใสปกหน้า ปกหลัง                           เวลา 2 ชั่วโมง
                          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 เรื่อง ไฟล์ Auto Run CD                              เวลา 4 ชั่วโมง
                          

     4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                 4.1  ครูชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแนะนำสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
                  4.2  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ตามลำดับ


        1.  นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ เพื่อประเมินตนเองก่อนการเรียน

        2.  การเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วย 8 เรื่อง นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
                   2.1  นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งานบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ
                   2.2  นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
                   2.3  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
                   2.4  นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน
                   2.5  นักเรียนทำใบงานท้ายบทเรียน
                   2.6  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

        3.  เมื่อศึกษาจนครบทุกเรื่องนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ เพื่อประเมินตนเองหลังการเรียนรู้
       4.  ทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 กลับด้านบน   ไปหน้าเว็บไซต์