ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing e-Learning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
  
          บรรพจณ์ โนแบ้ว.
การออกแบบ e-Book ด้วย Desktop Author. โครงการต้นแบบ
ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย.

          บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2551).
สร้างสรรค์ Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author. ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร.

          ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน, กระทรวงศึกษาธิการ.

เอกสารประกอบการอบรม e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author.
กรุงเทพมหานคร.

          อุทยานการเรียนรู้.
 เทคนิคการสร้าง e-book ด้วย Desktop A.uthor.[ ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.tkpark.or.th/. (วันที่สืบค้น :  27 พ.ค.57).

อ้างอิงรูปภาพ และ VDO
          
http://www.kruthong.net
          http://webhtml.horhook.com
          http:..www.desktopauthor.com
          http://my.dek-d.com/meenstar2
      
          
http://'thaistudentuniform.blogspot.com
          http://pirun.kps.ku.ac.th     
            http://my.dek.com