คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อละ 1 คะแนน)


     ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author
   สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย
   มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
   ไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถดาวน์โหลดและส่งข้อมูลได้ช้า
   สามารถแทรกเสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงบรรยายได้


ข้อที่ 2) ถ้าไม่มี ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author อย่างไร
   Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor
   Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor
   DeskTopAuthor // DeskTopAuthor // Program // Start
   Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor // Start


ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นการเตรียมงานเบื้องต้นก่อนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   ย่อไฟล์ภาพให้มีขนาดเหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน
   กำหนดการเชื่อมโยงเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์
   สร้างโฟลเดอร์สำหรับหนังสืออิเล็กเล็กทรอนิกส์ 1 โฟลเดอร์ ต่อ หนังสือ 1 เล่ม
   เตรียมไฟล์ประกอบโดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือผสมตัวเลขและห้ามเว้นวรรค


ข้อที่ 4) ข้อใดให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
   หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง
   หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้
   หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง


ข้อที่ 5) การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page


ข้อที่ 6) การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page


ข้อที่ 7) การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page


ข้อที่ 8) โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจํานวนหน้าที่ส่วนใด
   แถบหัวเรื่อง
   แถบเมนู
   แถบสถานะ
   
   แถบเครื่องมือ


ข้อที่ 9) ต้องการเพิ่มหน้ากระดาษต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   


ข้อที่ 10) ถ้าจำนวนหน้ากระดาษเกินกว่าที่เราต้องการ และต้องการลบออก ต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   


ข้อที่ 11) ถ้าต้องการเพิ่มเส้นแบ่งครึ่งหน้าหนังสือ ต้องใช้ตามข้อใด
   เมนู Tools // เลือก Page   
   เมนู Edit // เลือก Properties
   เมนู Insert // เลือก Image
   เมนู Buttons // เลือก Dividers


ข้อที่ 12) ให้เรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างปกหน้าให้มีคุณสมบัติโปร่งใสให้ถูกต้อง
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency
               3. สร้างกรอบสี // ขยายให้เต็มพื้นที่ด้านซ้ายมือ
               4. With Transparency // เลือก Transparent Colour
   1-2-3-4
   4-3-2-1
   3-2-1-4
   2-4-1-3


ข้อที่ 13) การใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหนึ่งหน้ามีขั้นตอนอย่างไร
   เมนู Insert // Insert box // Send to Bottom
   เมนู Insert // Insert image // Send to Bottom
   เมนู Tools // Insert box // Send to Bottom
   เมนู Tools // Insert image // Send to Bottom


ข้อที่ 14)ข้อใดให้ความหมายของคำว่ามัลติมิเดียได้ถูกต้อง
   มัลติเดียเป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
   มัลติมีเดียเป็นการนำองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
       เข้าด้วยกัน
   มัลติมีเดียหมายถึงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 15)การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามข้อใด
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Image // Select Multimedia
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Multimedia // Select Multimedia
   เมนู Edit // เลือกคำสั่ง Sound // Select Multimedia
   เมนู Windows // เลือกคำสั่ง Mp3 // Select Multimedia

จากรูปใช้ตอบคำถามข้อ 16-19

ข้อที่ 16) ถ้าต้องการแทรกเสียงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
   4
   5
   6
   7


ข้อที่ 17) ถ้าต้องการทำภาพแบบ Pop Up ในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิก
ที่ปุ่มใด

   4
   5
   6
   7


ข้อที่ 18) ถ้าต้องการแทรกภาพลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
   1
   2
   3
   4


ข้อที่ 19) ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
   1
   2
   3
   4


ข้อที่ 20) ภาพวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม ได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
   avi
   mov
   mpg
   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 21) ให้เรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใสให้ถูกต้อง
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency
               3. สร้างกรอบสี // ขยายให้เต็มพื้นที่ด้านขวามือ
               4. With Transparency // เลือก Transparent Colour
   1-2-3-4
   2-4-1-3
   3-2-1-4
   4-3-2-1


ข้อที่ 22) ข้อความที่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงแล้ว เมื่อใช้คำสั่งเพื่อดูผลงานจะมี
ลักษณะอย่างไร

   มีกรอบสามเหลี่ยมนูนขึ้นมา
   มีกรอบสี่เหลี่ยมยุบลง
   มีกรอบสามเหลี่ยมยุบลง
   มีกรอบสี่เหลี่ยมนูนขึ้นมา


ข้อที่ 23) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการแทรกปุ่ม Buttons ให้ถูกต้อง
               1. คลิกขวาที่รูปภาพ
               2. แทรกรูปภาพ
               3. เลือกคำสั่ง Change Link
               4. เลือกรูปแบบการลิ้งค์เชื่อมโยง
   1-2-3-4
   2-1-3-4
   4-3-1-2
   3-1-2-4


ข้อที่ 24) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการสร้างหน้าสารบัญให้ถูกต้อง
               1. เลือก Target // ระบุเลขหน้าที่ต้องการ
               2. ป้ายแถบสีข้อความ
               3. พิมพ์ข้อความบอกตำแหน่งหน้า
               4. เลือก Link // Link Type: Page
   1-2-3-4
   4-3-2-1
   2-1-4-3
   3-2-4-1


ข้อที่ 25) ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนในการแทรกปุ่มและกำหนดให้มีการเชื่อมโยง
ได้อย่างถูกต้อง

   เมนู Buttons // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Insert // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link
   เมนู Tools // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Change // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link


ข้อที่ 26) สัญลักษณ์ หมายถึงแฟ้มที่ได้จากการบีบอัด (Package) แบบใด
   Package DRM
   Package DNL
   Package EXE
   Package SCR


ข้อที่ 27) ข้อใดคือความหมายของคำว่า Package
   การบีบอัดแฟ้มรวมเป็นแฟ้มเดียว
   การเรียงลำดับแฟ้ม
   การแยกประเภทแฟ้ม
   การสร้างแฟ้มหลายๆ ประเภท


ข้อที่ 28) ขั้นตอนในการบีบอัด (Package) ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีคือข้อใด

   เมนู File // เลือก Package EXE
   เมนู File // เลือก Package DNL
   เมนู File // เลือก Package DRM
   เมนู File // เลือก Package SCR


ข้อที่ 29) ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัด (Package) แบบใดที่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน (Reader) ก่อนจึงจะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
   Package EXE
   Package DNL
   Package DRM
   Package SCR


ข้อที่ 30) ปกหลังคือข้อใด
   10 of 12
   1 of 35
   20 of 20
   4 of 7

 


                       

 กลับด้านบน