ชื่อ  นางอาทิตยา  ชื่อสกุล   ชำนาญจุ้ย        
ตำแหน่ง
ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   28 ถนนพุทธบูชา  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทร : 055-258003 ต่อ 320
 ที่อยู่  777/345 ถนนมิตรภาพ หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  65000
ข้อมูลติดต่อ   Mail :
atitaya.c@chs.ac.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528   มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2542   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
               สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก
พ.ศ. 2543   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย
พ.ศ. 2556   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
               แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2547 – อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน  ครู ชำนาญการ  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก